1
Foreningens navn er Stald B. P. Hegn
Hjemsted og værneting over for såvel tredjemand som medlemmer, er Vordingborg.

§2
Foreningens formål er væddeløbsdrift med den, af foreningen, indkøbte travhest PIF.
Født: 22-05-2007
Farve:         mørkebrun
Køn:  hoppe
Reg.nr:        208-331-2007-02071
Aftegn:        Lille stjerne

Afstamning:
Far     Gidde Palema (S)
Mor    Cea V M

§3
Hesten er opdelt i 15 anparter á kr. 1000 pr. stk. som betales kontant ved indgåelsen af aftalen.

Hver anpart giver ejendomsret til 1/15 af hesten.
Hver anpart har én stemme.
En anpartshaver kan meddele skriftlig fuldmagt til en anden anpartshaver.

Overfor sælger af PIF, Travtræner Anders F. Jensen, hæfter alle medlemmer solidarisk.

Udover indskudskapitalen, der indbetales kontant med kr. 1000 for hver anpart, tilpligtes anpartshaverne at indbetale en forholdsmæssig andel af driftsudgifterne, såsom foder, træning, smed, dyrlæge, forsikring, transport, trænerprocenter, indskud til storløb mv. Driftsudgifterne anslås til kr. 500 pr. måned pr. anpart og indbetales hver måned, første gang d. 01-06-2009.

§4
Foreningens bestyrelse består af anpartshavere, valgt på generalforsamlingen. Der vælges én formand, én næstformand og én kasserer.
Bestyrelsens formand er foreningens manager i forhold til træner og hestesportens organisationer i øvrigt. Hvor intet andet er anført, træffes sædvanlige beslutninger hvad angår driften og foreningens formål, af den samlede bestyrelse.
Beslutninger afgøres ved simpelt flertal – ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Regnskabsåret er lig kalenderåret.

§5
Indkaldelse til generalforsamling skal finde sted med 14 dages skriftlig varsel.
Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt med 8 dages varsel, med angivelse af dagsorden. Lovligt indkaldte møder er beslutningsdygtige, uanset det fremmødte medlemsantal.
Den ordinære generalforsamlings-dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
4. Valg af formand, næstformand, kasserer og revisor
5. Fastlæggelse af kommende betalinger
6. Fastlæggelse af retningslinjer ved udlodning
7. Indkomne forslag (skal være formanden skriftligt i hænde,
    senest én uge før generalforsamlingen)
8. Eventuelt

§6
Medlemmerne forpligter sig til at indbetale det månedlige bidrag på foreløbig kr. 500 pr. anpart, den 1. bankdag i hver måned.
Lovlig udmeldelse kan ske med 3 måneders skriftlig varsel, til formanden,
til udløb d. 31. december, således at medlemskabet ophører det pågældende år
d. 31. december.
Ved lovlig udmeldelse har et medlem ret til at overdrage medlemskabet til tredjemand, hvorefter denne indtræder som medlem, i det tidligere medlems sted. Ved udmeldelse kan medlemmet ikke gøre krav på foreningens aktiver og indeståender, og kan således ikke overdrage dette til tredjemand. Såfremt foreningen, på den dato hvor medlemskabet ophører, har gæld, er det udtrædende medlem forpligtet til solidarisk at betale sin part.

§7
Såfremt et medlem ikke indbetaler sit månedlige bidrag rettidigt og ikke berigtiger restancen, senest 7 dage efter skriftligt påkrav herom, kan foreningen beslutte at medlemmet skal ekskluderes, hvorefter medlemmet fortaber samtlige rettigheder til foreningens aktiver og evt. formue. Såfremt et medlem fortaber sin ret, tilfalder vedkommendes anpart foreningen. Senest på næstfølgende generalforsamling skal den pågældende anpart udbydes til salg, blandt eksisterende medlemmer eller tredjemand. Salg vil da ske til højstbydende og provenuet tilfalde foreningen.

§8
Hestens gevinster deles lige mellem anpartshaverne, i forhold til det ejede antal anparter.
Udbetaling sker én gang årligt, d. 1. december – første gang d. 1. december 2010. Beløbet er ekskl. trænerprocenter, indskud mv.
Ærespræmier går på skift mellem anpartshaverne. Ved etablering af anpartsstalden foretages lodtrækning om rækkefølgen. Når alle anpartshavere har modtaget ærespræmier, foretages en ny lodtrækning.

§9
Foreningens opløsning kan kun finde sted på en lovlig indvarslet generalforsamling, med dette eneste punkt på dagsordenen, såfremt ¾ af de tilstedeværende anpartshavere stemmer for opløsningen.
Ved foreningens opløsning udbydes hesten til salg, blandt de eksisterende anpartshavere eller tredjemand. Salg vil da ske til højstbydende og provenuet tilfalde foreningen til udlodning til andelene.

§10
Ovenstående vedtægter er vedtaget ved den stiftende generalforsamling
d. 22. maj 2009. Anpartshaverne bekræfter ved underskrift på anpartsbevis, at have modtaget et eksemplar af vedtægterne og at vedkommende har tiltrådt vedtægterne.